เพลงจีน

<< < (231/257) > >>

我是...伯母 Rati:
http://www.youtube.com/watch?v=SchfIEv1kMc


       桃花朵朵开: ดอกท้อบานสะพรั่ง
       ศิลปิน อาหนิว (阿牛)
       


       我在这儿等着你回来 等着你回来看那桃花开
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai kàn nà táo huā kāi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย คั่น น่า เถา ฮวา ไค
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาชมดอกท้อแย้มบาน
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来把那花儿采
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai bǎ nà huā r cǎi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย ป่า น่า ฮวา เอ่อร์ ไฉ่
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาเด็ดดอกท้อเหล่านั้น
       
       暖暖的春风迎面吹桃花朵朵开
       (nuǎn nuǎn de chūn fēng yíng miàn chuī táo huā duǒ duǒ kāi)
       หน่วน หน่วน เตอ ชุน เฟิง หยิง เมี่ยน ชุย เถา ฮวา ตั่ว ตั่ว ไค
       สายลมอุ่นๆ แห่งฤดูใบไม้ผลิพัดมา ดอกท้อค่อยๆ แย้มบาน
       
       枝头鸟儿成双对情人心花儿开
       (zhī tóu niǎo ér chéng shuāng duì qíng rén xīn huā r kāi)
       จือ โถว เหนี่ยว เอ่อร์ เฉิง ซวง ตุ้ย ฉิง เหริน ซิน ฮวา ไค
       วิหกเคียงคู่บนกิ่งไม้ ดอกไม้ในหัวใจคู่รักต่างผลิบาน
       
       啊哟啊哟你比花还美妙叫我忘不了
       (ā yō ā yō nǐ bǐ huā hái měi miào jiào wǒ wàng bù liǎo)
       อา โย่ว อา โย่ว หนี่ ปี่ ฮวา หาย เหม่ย เมี่ยว เจี้ยว หว่อ วั่ง ปู้ เหลียว
       ไอ้หยา เธองามยิ่งกว่าบุพผา พาให้ฉันลืมไม่ลง
       
       啊哟啊哟秋又去春又来记得我的爱
       (ā yō ā yō qiū yòu qù chūn yòu lái jǐ de wǒ de ài)
       อา โย่ว อา โย่ว ชิว โย่ว ชี่ว์ ชุน โย่ว หลาย จี้ เตอ หว่อ เตอ อ้าย
       ไอ้หยา ฤดูใบไม้ร่วงจากไป ฤดูใบไม้ผลิเข้ามาอีกครั้ง โปรดจดจำความรักของฉันไว้
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来看那桃花开
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai kàn nà táo huā kāi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย คั่น น่า เถา ฮวา ไค
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาชมดอกท้อแย้มบาน
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来把那花儿采
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai bǎ nà huā r cǎi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย ป่า น่า ฮวา เอ่อร์ ไฉ่
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาเด็ดดอกท้อเหล่านั้น
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来给你把花戴
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai gěi nǐ bǎ huā dài)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เก่ย หนี่ ป่า ฮวา ไต้
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาเพื่อมอบมาลัยดอกท้อให้เธอ
       
       我在这儿等着你回来 尝尝家乡菜团圆乐开怀
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai cháng cháng jiā xiāng cài tuán yuán lè kāi huái)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย ฉาง ฉาง เจีย เซียง ไช่ ถวน หยวน เล่อ ไค หวย
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา ลิ้มรสอาหารบ้านเกิด สุขสันต์พร้อมหน้ากัน
       
       暖暖的春风迎面吹桃花朵朵开
       (nuǎn nuǎn de chūn fēng yíng miàn chuī táo huā duǒ duǒ kāi)
       หน่วน หน่วน เตอ ชุน เฟิง หยิง เมี่ยน ชุย เถา ฮวา ตั่ว ตั่ว ไค
       สายลมอุ่นๆ แห่งฤดูใบไม้ผลิพัดมา ดอกท้อค่อยๆ แย้มบาน
       
       枝头鸟儿成双对情人心花儿开
       (zhī tóu niǎo ér chéng shuāng duì qíng rén xīn huā r kāi)
       จือ โถว เหนี่ยว เอ่อร์ เฉิง ซวง ตุ้ย ฉิง เหริน ซิน ฮวา ไค
       วิหกเคียงคู่บนกิ่งไม้ ดอกไม้ในหัวใจคู่รักต่างผลิบาน
       
       啊哟啊哟你比花还美妙叫我忘不了
       (ā yō ā yō nǐ bǐ huā hái měi miào jiào wǒ wàng bù liǎo)
       อา โย่ว อา โย่ว หนี่ ปี่ ฮวา หาย เหม่ย เมี่ยว เจี้ยว หว่อ วั่ง ปู้ เหลียว
       ไอ้หยา เธองามยิ่งกว่าบุพผา พาให้ฉันลืมไม่ลง
       
       啊哟啊哟秋又去春又来别把我忘怀
       (ā yō ā yō qiū yòu qù chūn yòu lái biè bǎ wǒ wàng huái)
       อา โย่ว อา โย่ว ชิว โย่ว ชี่ว์ ชุน โย่ว หลาย เปี๋ย ป่า หว่อ วั่ง หวย
       ไอ้หยา ฤดูใบไม้ร่วงจากไป ฤดูใบไม้ผลิเข้ามาอีกครั้ง โปรดอย่าลืมฉัน
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来看那桃花开
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai kàn nà táo huā kāi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย คั่น น่า เถา ฮวา ไค
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาชมดอกท้อแย้มบาน
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来把那花儿采
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai bǎ nà huā r cǎi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย ป่า น่า ฮวา เอ่อร์ ไฉ่
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาเด็ดดอกท้อเหล่านั้น
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来给你把花戴
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai gěi nǐ bǎ huā dài)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เก่ย หนี่ ป่า ฮวา ไต้
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาเพื่อมอบมาลัยดอกท้อให้เธอ
       
       我在这儿等着你回来 尝尝家乡菜团圆乐开怀
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai cháng cháng jiā xiāng cài tuán yuán lè kāi huái)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย ฉาง ฉาง เจีย เซียง ไช่ ถวน หยวน เล่อ ไค หวย
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา ลิ้มรสอาหารบ้านเกิด สุขสันต์พร้อมหน้ากัน
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来看那桃花开
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai kàn nà táo huā kāi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย คั่น น่า เถา ฮวา ไค
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาชมดอกท้อแย้มบาน
       
       我在这儿等着你回来 尝尝家乡菜团圆乐开怀
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai cháng cháng jiā xiāng cài tuán yuán lè kāi huái)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย ฉาง ฉาง เจีย เซียง ไช่ ถวน หยวน เล่อ ไค หวย
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา ลิ้มรสอาหารบ้านเกิด สุขสันต์พร้อมหน้ากัน

Piim@77:
อ้างจาก: 我是...伯母 Rati ที่ 02 เมษายน 2011, 10:28:53

http://www.youtube.com/watch?v=SchfIEv1kMc


       桃花朵朵开: ดอกท้อบานสะพรั่ง
       ศิลปิน อาหนิว (阿牛)
       


       我在这儿等着你回来 等着你回来看那桃花开
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai kàn nà táo huā kāi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย คั่น น่า เถา ฮวา ไค
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาชมดอกท้อแย้มบาน
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来把那花儿采
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai bǎ nà huā r cǎi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย ป่า น่า ฮวา เอ่อร์ ไฉ่
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาเด็ดดอกท้อเหล่านั้น
       
       暖暖的春风迎面吹桃花朵朵开
       (nuǎn nuǎn de chūn fēng yíng miàn chuī táo huā duǒ duǒ kāi)
       หน่วน หน่วน เตอ ชุน เฟิง หยิง เมี่ยน ชุย เถา ฮวา ตั่ว ตั่ว ไค
       สายลมอุ่นๆ แห่งฤดูใบไม้ผลิพัดมา ดอกท้อค่อยๆ แย้มบาน
       
       枝头鸟儿成双对情人心花儿开
       (zhī tóu niǎo ér chéng shuāng duì qíng rén xīn huā r kāi)
       จือ โถว เหนี่ยว เอ่อร์ เฉิง ซวง ตุ้ย ฉิง เหริน ซิน ฮวา ไค
       วิหกเคียงคู่บนกิ่งไม้ ดอกไม้ในหัวใจคู่รักต่างผลิบาน
       
       啊哟啊哟你比花还美妙叫我忘不了
       (ā yō ā yō nǐ bǐ huā hái měi miào jiào wǒ wàng bù liǎo)
       อา โย่ว อา โย่ว หนี่ ปี่ ฮวา หาย เหม่ย เมี่ยว เจี้ยว หว่อ วั่ง ปู้ เหลียว
       ไอ้หยา เธองามยิ่งกว่าบุพผา พาให้ฉันลืมไม่ลง
       
       啊哟啊哟秋又去春又来记得我的爱
       (ā yō ā yō qiū yòu qù chūn yòu lái jǐ de wǒ de ài)
       อา โย่ว อา โย่ว ชิว โย่ว ชี่ว์ ชุน โย่ว หลาย จี้ เตอ หว่อ เตอ อ้าย
       ไอ้หยา ฤดูใบไม้ร่วงจากไป ฤดูใบไม้ผลิเข้ามาอีกครั้ง โปรดจดจำความรักของฉันไว้
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来看那桃花开
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai kàn nà táo huā kāi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย คั่น น่า เถา ฮวา ไค
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาชมดอกท้อแย้มบาน
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来把那花儿采
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai bǎ nà huā r cǎi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย ป่า น่า ฮวา เอ่อร์ ไฉ่
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาเด็ดดอกท้อเหล่านั้น
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来给你把花戴
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai gěi nǐ bǎ huā dài)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เก่ย หนี่ ป่า ฮวา ไต้
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาเพื่อมอบมาลัยดอกท้อให้เธอ
       
       我在这儿等着你回来 尝尝家乡菜团圆乐开怀
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai cháng cháng jiā xiāng cài tuán yuán lè kāi huái)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย ฉาง ฉาง เจีย เซียง ไช่ ถวน หยวน เล่อ ไค หวย
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา ลิ้มรสอาหารบ้านเกิด สุขสันต์พร้อมหน้ากัน
       
       暖暖的春风迎面吹桃花朵朵开
       (nuǎn nuǎn de chūn fēng yíng miàn chuī táo huā duǒ duǒ kāi)
       หน่วน หน่วน เตอ ชุน เฟิง หยิง เมี่ยน ชุย เถา ฮวา ตั่ว ตั่ว ไค
       สายลมอุ่นๆ แห่งฤดูใบไม้ผลิพัดมา ดอกท้อค่อยๆ แย้มบาน
       
       枝头鸟儿成双对情人心花儿开
       (zhī tóu niǎo ér chéng shuāng duì qíng rén xīn huā r kāi)
       จือ โถว เหนี่ยว เอ่อร์ เฉิง ซวง ตุ้ย ฉิง เหริน ซิน ฮวา ไค
       วิหกเคียงคู่บนกิ่งไม้ ดอกไม้ในหัวใจคู่รักต่างผลิบาน
       
       啊哟啊哟你比花还美妙叫我忘不了
       (ā yō ā yō nǐ bǐ huā hái měi miào jiào wǒ wàng bù liǎo)
       อา โย่ว อา โย่ว หนี่ ปี่ ฮวา หาย เหม่ย เมี่ยว เจี้ยว หว่อ วั่ง ปู้ เหลียว
       ไอ้หยา เธองามยิ่งกว่าบุพผา พาให้ฉันลืมไม่ลง
       
       啊哟啊哟秋又去春又来别把我忘怀
       (ā yō ā yō qiū yòu qù chūn yòu lái biè bǎ wǒ wàng huái)
       อา โย่ว อา โย่ว ชิว โย่ว ชี่ว์ ชุน โย่ว หลาย เปี๋ย ป่า หว่อ วั่ง หวย
       ไอ้หยา ฤดูใบไม้ร่วงจากไป ฤดูใบไม้ผลิเข้ามาอีกครั้ง โปรดอย่าลืมฉัน
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来看那桃花开
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai kàn nà táo huā kāi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย คั่น น่า เถา ฮวา ไค
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาชมดอกท้อแย้มบาน
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来把那花儿采
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai bǎ nà huā r cǎi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย ป่า น่า ฮวา เอ่อร์ ไฉ่
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาเด็ดดอกท้อเหล่านั้น
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来给你把花戴
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai gěi nǐ bǎ huā dài)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เก่ย หนี่ ป่า ฮวา ไต้
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาเพื่อมอบมาลัยดอกท้อให้เธอ
       
       我在这儿等着你回来 尝尝家乡菜团圆乐开怀
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai cháng cháng jiā xiāng cài tuán yuán lè kāi huái)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย ฉาง ฉาง เจีย เซียง ไช่ ถวน หยวน เล่อ ไค หวย
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา ลิ้มรสอาหารบ้านเกิด สุขสันต์พร้อมหน้ากัน
       
       我在这儿等着你回来 等着你回来看那桃花开
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai děng zhe nǐ huí lai kàn nà táo huā kāi)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย คั่น น่า เถา ฮวา ไค
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา รอเธอกลับมาชมดอกท้อแย้มบาน
       
       我在这儿等着你回来 尝尝家乡菜团圆乐开怀
       (wǒ zài zhè r děng zhe nǐ huí lai cháng cháng jiā xiāng cài tuán yuán lè kāi huái)
       หว่อ ไจ้ เจ้อ เอ่อร์ เติ่ง เจอะ หนี่ หุย หลาย ฉาง ฉาง เจีย เซียง ไช่ ถวน หยวน เล่อ ไค หวย
       ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอกลับมา ลิ้มรสอาหารบ้านเกิด สุขสันต์พร้อมหน้ากัน


+ Khun Rati...narak dee ka  8)

tigerroad197:
+1/515 ศิษย์น้องรอง จ้า...

ขอบคุณมาก ๆ ครับ

 <TKS1  <TKS1  <TKS1

ช่วงวันที่ 7 - 10 เมษายน ที่จะถึงนี้ ศิษย์พี่ ไม่อยู่หลายวันเน้อ...

ศิษย์น้องรอง อย่าลืมไปปัดฝุ่นในห้อง หนังเก่า ด้วยนะจ๊ะ

 ;D  ;D  ;D

 <TKS1  <TKS1  <TKS1

Mygirl:
 <TKS1 <TKS1 <TKS1


ขอบคุณ ครับ

tigerroad197:
对不起, 只是忽然很想你

ขอโทษที เพียงแค่อยู่ ๆ ก็คิดถึงเธอ

李宇春

http://www.youtube.com/watch?v=oIG_UKFTMsk


最幸福的事

เรื่องที่มีความสุขที่สุด

梁文音

http://www.youtube.com/watch?v=Uw9Z70p2MlI


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว