การฟอกเงิน คืออะไร?

(1/1)

จัมโบ้:
การฟอกเงิน คืออะไร?          การฟอก (Laundry) โดยทั่วไปหมายความว่า ทำให้สะอาด หรือ ทำให้หมดมลทินซึ่งมีความหมายในแง่ดี แต่ “การฟอกเงิน” (Money Laundering) เป็นการกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ

          ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ “เงินสกปรก” หรือเงินที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้มาจากการกระทำความผิดให้ดูเหมือนเป็น “เงินสะอาด” เพื่อสามารถนำเงินที่ถูกฟอกไปใช้ในการกระทำความผิดอาญาต่อไป

          ในปัจจุบันประเทศทั่วโลกถือว่าการฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงการฟอกเงินมักจะเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมร้ายแรง ซึ่งกระทำโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร โดยมีลักษณะข้ามเขตข้ามพรมแดนประเทศและยากแก่การปราบปราม ผลของการฟอกเงินส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองปัจจุบันทั่วโลกจึงถือว่า การฟอกเงินเป็นความผิดอาญาที่ร้ายแรง

 อาชญากรฟอกเงินกันอย่างไร?

          การฟอกเงินอาจกระทำได้โดย ใช้รูปแบบและวิธีการต่างๆ ตั้งแต่วิธีการดั้งเดิม เช่น นำเงินสกปรกไปใส่ตุ่มฝังดิน หรือ ซ่อนในกำแพงหรือในถ้ำ จนกระทั่งถึง วิธีการที่ทันสมัยขึ้น เช่นนำเงินสกปรกไปให้บุคคลอื่น นำเงินฝากหรือโอนผ่านธนาคาร หรือเปิดบริษัทขึ้นเพื่อนำเงินเข้าสู่ระบบการเงินของบริษัท ดังตัวอย่างเช่น

          ตัวอย่าง 1: มิจฉาชีพ ก ไม่มีอาชีพสุจริตอื่น ได้เงินจากการขายยาเสพติดมา 2 ล้านบาทนำเงิน 1 ล้านบาทไปซื้อรถยนต์ และอีก 1 ล้านบาท นำไปให้แก่ภรรยาและบุตร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีพิรุธ ทั้งการซื้อรถยนต์และนำเงินไปให้ภรรยาและบุตรถือเป็นการฟอกเงิน

          ตัวอย่าง 2 : มิจฉาชีพ ข นำเงินที่ได้มาจากการค้าหญิงและเด็ก ไปให้เพื่อนสนิททำธุรกิจเงินกู้ รวมทั้งเปิดบริษัทขึ้นบังหน้า หาทางเอาเงินสกปรกที่ได้มาเข้าสู่ระบบการเงินของบริษัทเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เชื่อว่าตนเองได้เงินมาจากการประกอบอาชีพโดยสุจริตทั้งการทำธุรกิจ เงินกู้และการตั้งกิจการขึ้นบังหน้า

          การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฟอกเงินผู้ร้ายอาจฟอกเงินโดยวิธีง่ายๆ ตามตัวอย่างแรก หรืออาจจะมีวิธีซับซ้อนขึ้นตามตัวอย่างหลัง หรืออาจจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดอาชญากรกระทำเพื่อปกปิดซ่อนเร้นและต้องการให้เงินสกปรกอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเอง ไม่ให้ถูกตรวจสอบได้ว่าได้มาโดยมิชอบ เพื่อจะหาทางใช้ประโยชน์จากเงินสกปรกเหล่านั้น โดยสร้างภาพให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าได้เงินมาโดยชอบด้วยกฎหมาย

 หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายฟอกเงิน

          การประกาศใช้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่จะปราบปรามการฟอกเงินและดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งเกี่ยวกับการกระทผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สาระสำคัญของการฟอกเงินได้แก่
ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

          กฎหมายนี้ได้ทำให้เกิดความผิดอาญาฐานใหม่ขึ้นมา เรียกว่า ฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

          (1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังขณะการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

          (2) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะ ที่แท้จริง การได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

 ความผิดมูลฐาน

          ความผิดฐานฟอกเงินต้องเป็นการกระทำต่อเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเพียงบางประเภทเท่านั้น ซึ่งเรียกว่า ความผิดมูลฐาน ได้แก่

          1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

          2. ความผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น การค้าประเวณีหญิงและเด็ก)

          3. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน

          4. ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือการฉ้อโกงทางธุรกิจในสถาบันการเงิน

          5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ ในการยุติธรรม

          6. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดทรัพย์

          7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร

          8. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา


http://hilight.kapook.com/view/14992"Thank You" from 1 Member

จัมโบ้:
ผลกระทบของการฟอกเงิน

          - บางท่านอาจจะคิดว่าการฟอกเงินไม่เกี่ยวข้องกับคนทั่วๆ ไปเลย และเป็นเรื่องของผู้ร้าย เช่น นักค้ายาเสพติด เจ้าพ่อผู้มีอิทธิพล หรือผู้ประกอบอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ เท่านั้น

          - ความจริงการฟอกเงิน ที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรมมีผลกระทบต่อสังคมอย่างใหญ่หลวง เงินที่ฟอกจะถูกใช้ในการค้าขายยาเสพติด การก่อการร้าย การค้าอาวุธและประกอบอาชญากรรมอย่างอื่น หรือแม้แต่การทุจริต ติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง ทำให้การแผ่ขยายอาณาจักรขององค์กรเหล่าร้าย เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและยากแก่การสกัดกั้นเป็นปัญหา ของประชาคมโลก 

          - ในทางเศรษฐศาสตร์เงินสกปรกที่นำมาในธุรกิจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และตัวเลขแสดงฐานะทางเศรษฐกิจที่บิดเบือนไม่ตรงความเป็นจริง เพราะมีการนำเงินสกปรกเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ ทั้งที่เงินเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต หรือการสร้างงานที่ชอบด้วยกฏหมายขึ้นมาเลย 

          - นอกจากผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจดังกล่าวแล้ว การมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการฟอกเงิน ย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ เปรียบเสมือนปลาเน่าตัวเดียว ที่อาจทำให้เหม็นไปทั้งข้อง แม้ประเทศนั้นจะมีสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม ประเพณี หรือแหล่งท่องเที่ยวมากมายก็ตาม

http://hilight.kapook.com/view/14992

konthai:
 พอได้อ่านบทความนี้แล้ว  มีความรู้สึกคล้อยตาม  แต่ผมขอเรียนเพื่อนๆเพื่อเตือนสติเกี่ยวกับเรื่องนี้  การฟอกเงินนั้น  มีต้นตอมาจากประเทศในแถบตะวันตก  เพราะว่ามีองค์กรที่ประกอบกิจการที่ผิดกฎหมาย  องค์กรเหล่านี้ทรงอิทธิพลมากในเมืองใหญ่ต่างๆในประเทศอเมริกา  ทางการท้องถิ่นและทางหน่วยกลางไม่สามารถ  เอื้อมมือเข้าไปจัดการได้  เพราะว่าอำนาจเงินได้เข้าไปถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  สุดท้ายจึงต้องออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  นี้เป็นสาเหตุที่ทางตะวันตกได้มีความกลัวว่าธุรกิจใดๆ  ที่มีการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จและมีผลกำไรมาก  จะมีอิทธิพลต่อทางราชการ  ทำให้ทางการไม่สามารถควบคุมหรือเก็บภาษีได้ตามที่ควรจะเป็น  กฎหมายนี้จึงกลายมาเป็นมรดกของชาวโลกที่ต้องมาแบกรับ  เพราะมหาอำนาจทางตะวันตกจะบีบบังคับให้  ประเทศต่างๆที่อยากทำธุรกิจกับเขาต้องมีการตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้น  และไม่เพียงเท่านั้น  ทางตะวันตกได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราว่า  ประเทศเล็กๆอย่างพวกเราที่อยากทำการค้ากับเขา  ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายการฟอกเงินอย่างเป็นผล  ประเทศไทยนั้นไปอาศัยและพึ่งพาการส่งออกของธุรกิจสิ่งทอในอดีต  ทำให้เราตกอยู่ในภาวะที่ต้องฟังมหาอำนาจออกกฎหมายต่างๆ  ธุรกิจร้านทองของพวกเราเลยกลายเป็นเป้าโจมตีของกฎหมายฉบับนี้ 
  เนื่องจากว่าในการจับกุมผู้ร้ายที่ไร  จะต้องมีการแถลงข่าวซึ่งเจ้าหน้าที่มักจะนำทองรูปพรรณมาวางโชว์  บ่อยๆเข้าทองเลยกลายเป็นเป้าของกฎหมายการฟอกเงินไป  ทองของพวกเรานั้น  เป็นส่วนประกอบเพียงเล็กน้อยซึ่งถ้าเรามองในสายตาของคนไทย  มันไม่มีความหมายใดๆเลย  เมื่อเทียบกับการโกงชาติขนาดหลาย พันล้าน  หรือหลายหมื่นล้าน  ยกตัวอย่างเช่น  เครื่อง ซีทีเอ็กซ์ สนามบินสุวรรณภูมิ และการก่อสร้างต่างๆที่มีอยู่ในประเทศ  ท่านสงสัยไหมว่าทำไม  เขาไม่ไปไล่บี้พวกเจ้าหน้าท ี่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประมูลการก่อสร้าง  ที่เห็นจับตัวได้มาก็มีแต่เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆ  แล้วพวกท่านรัฐมนตรีที่มีส่วนทำไมถึงยังไม่ได้ตัวมาซักที  นี้ก็คือองค์กรที่เราพูดถึงในตอนต้น  แต่มันแทนที่จะเกิดในส่วนเอกชนกลับมาเกิดในส่วนงานราชการ  พูดถึงแล้วเศร้าเหลีอเกิน ประเทศไทย

เฮง เฮง:
ขอบคุณค่ะป้าโบ้ ;D

อาวเอี้ยงฮง (Return):
คุณ konthai พูดมาก้อถูกนะครับ
แต่มีกระทรวงหนึ่ง
ตัวเล็ก ๆ รอด แต่รัฐมนตรี โดน

ได้แก่

กระทรวงสาธารณสุข คร๊าบ ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ